Regulamin sklepu

1. Dane rejestrowe firmy

Właścicielem sklepu internetowego alinasopakowania.pl jest firma:

ALIANS PHU WACŁAW NIEZABITOWSKI
RZEMIEŚLNICZA 3
81-855 SOPOT
telefony: 585512818 i 585502032 i 512480444

2. Informacje ogólne

Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży towarów poprzez witrynę znajdującą się pod adresem www.aliansopakowania.pl zwaną w dalszej treści regulaminu Sklepem Internetowym Aliansopakowania
Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a właścicielem Sklepu Internetowego Aliansopakowania, zwanym dalej Sprzedającym.
Każdy Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym Aliansopakowania zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Klienta z przestrzegania zawartych w nim zasad.


3. Dane Klienta

Podanie danych osobowych w mailu oraz danych do wysyłki niezbędne jest do przeprowadzenia i sfinalizowania transakcji zakupu. Klient zobowiązany jest do podania pełnych i prawidłowych danych koniecznych do kontaktu i dostarczenia zamówionego towaru. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowego podania danych bądź wadliwie wpisanego kodu towaru.
Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystanie podanych danych osobowych w zakresie potrzebnym do wykonania przez Sprzedającego zamówienia, tj. kontaktu z Klientem, przesyłki do Klienta, dokonania rozliczenia.
 

4. Zamówienie i koszty przesyłki

Zamówienie w Sklepie Internetowym Aliansopakowania składa się za pomocą formularza dostępnego na stronie www.aliansopakowania.pl
Dodanie produktu do koszyka oraz kliknięcie na ZAMAWIAM oznacza złożenie zamówienia.
Klient może wybrać następujące formy płatności za złożone zamówienie:
płatność przy odbiorze (za pobraniem)
płatność z góry – przelewem bankowym na podane konto Sklepu Internetowego Aliansopakowania. Numer konta oraz dane potrzebne do dokonania wpłaty zostaną przesłane mailem z adresu aliansphu@gmail.com
płatność on-line za pośrednictwem systemu transferuj.pl
Ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Aliansopakowania są podane w złotych polskich i są cenami brutto. Podana cena produktu nie zawiera kosztu dostawy.
Łączny koszt przesyłki uzależniony jest od sposobu dostawy. Obowiązujący cennik kosztów dostawy znajduje się przy wyborze kupna danego produktu w zakładce "WYSYŁKA"
Wszystkie przesyłki wysyłane poprzez Pocztę Polską wysyłamy priorytetem.
Koszty dostawy pokrywa Klient.
Podane koszty przesyłek dotyczą dostawy na terenie Polski. Koszt dostawy za granicę ustalany jest indywidualnie.
 

5. Dostawa

Dostawa następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej (listem poleconym lub paczką) lub za pośrednictwem firmy kurierskiej, w zależności od wyboru podczas zamówienia towaru.
Realizacja zamówienia płatnego z góry rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym.
Zakupione towary nie są wysyłane w weekendy, święta i pozostałe dni wolne od pracy.
 

6. Zwrot

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Klient w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki może zrezygnować z zakupu towaru kupionego w Sklepie Internetowym Aliansopakowania.
Zwroty proszę wysyłać poprzez Pocztę Polską, listem poleconym.
Warunki konieczne do zaakceptowania zwrotu:
1.towar nie był używany
2.towar posiada oryginalnie przymocowane metki i oryginalne opakowanie
3.towar musi być w stanie nienaruszonym, czyli dokładnie takim w jakim został dostarczony do Klienta
Prosimy o przesłanie informacji o planowanej wysyłce na adres aliansphu@gmail.com
Zwrot odbywa się na koszt Klienta.
W przesyłce ze zwracanym towarem proszę dołączyć numer konta i dane potrzebne do wpłaty. Pieniądze zostaną zwrócone na przesłane razem ze zwracanym towarem konto bankowe w ciągu 7 dni roboczych.

 

7. Prawa autorskie i odpowiedzialność

Zdjęcia, wszystkie teksty oraz cała zawartość publikowana na stornie www.aliansopakowania.pl są autorstwa i należą do właściciela Sklepu Internetowego Aliansopakowania.
Wykorzystanie materiałów zawartych na stornie www.aliansopakowania.pl bez zgody autora jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.

8. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) ALIANSOPAKOWANIA.PL  wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje i zakres świadczonych usług droga elektroniczną, warunki świadczenia tych usług, w tym wymagania techniczne oraz zakazy dostarczania treści bezprawnych, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną, warunki przesyłania informacji handlowej oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną, a w szczególności:

a. Newsletter,
b. Formularz kontaktowy,
c. Konto klienta sklepu internetowego,
d. Infolinia,
g. Formularz zgłoszenia reklamacji.

9. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

1. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Usługobiorcy w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym regulaminie lub indywidualnej ofercie, jeśli taka została złożona i przyjęta przez Usługobiorcę.
2. Usługobiorca zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego regulaminu.
3. Usługobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz nie dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Usługodawcy następujących treści:
a. Powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Usługodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,
b. Naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
4. Usługobiorca ma prawo oczekiwać dostępu do pełnej funkcjonalności Pakietu w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych. Usługodawca zobowiązuje się do przeprowadzania prac serwisowych w porach jak najmniej uciążliwych dla Użytkowników.
5. O każdej planowanej przerwie w dostępie do świadczonych usług Usługodawca poinformuje Użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem za pośrednictwem strony www.
6. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom tajemnicę komunikacji zwaną "tajemnicą telekomunikacyjną", która obejmuje informacje przekazywane w publicznej sieci Internet, dane dotyczące i wprowadzone przez Usługobiorców tylko w obrębie systemu teleinformatycznego Usługodawcy i tylko w przypadku, w którym informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" nie są jawne z zasady lub ich ujawnienie nie jest niezbędne dla prawidłowego świadczenia usługi, której dotyczą. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą zostać ujawnione jedynie w przypadkach określonych umową lub w przepisach prawa.
7. Informacje objęte "tajemnicą telekomunikacyjną" mogą być przetwarzane przez Usługodawcę tylko wówczas, gdy przetwarzanie ich jest przedmiotem usługi świadczonej Usługobiorcom, jest niezbędne do jej prawidłowego wykonania lub nadzoru nad prawidłowym działaniem systemu teleinformatycznego Usługodawcy.
8. Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Usługodawcę oraz do informacji, których wymóg dostarczania Usługobiorcy wynikający z Art. 6 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Usługodawca będzie realizował poprzez stronę WWW i/lub poprzez przekazywany pocztą elektroniczną informator.

10. Polityka Prywatności

1.Administratorem danych osobowych Usługobiorców jest ALIANS PHU WACŁAW NIEZABITOWSKI, ul. Rzemieślnicza 3, 81-855 Sopot, mail: aliansphu@gmail.com  tel: 585512818
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w Ogólnym Rozporządzeniu o ochronie danych, Ustawie o ochronie danych osobowych, Ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz postanowieniach niniejszego regulaminu.
3. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a i b będą przetwarzane na podstawie zgody Usługobiorcy w celu przesyłania informacji handlowych na podany przez Usługobiorcę adres e-mail oraz kontakt z Usługobiorcą w przedmiocie towarów i usług oferowanych przez Usługodawcę.
4. Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe Usługobiorcy w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. c – g, będą przetwarzane w celu świadczenia usług elektronicznych mających na celu umożliwienie zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez Usługodawcę i składania przez Usługobiorcę reklamacji, a także zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dane osobowe jako prawnie uzasadniony interes administratora danych w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi Usługobiorcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz poprawy jakości obsługi;
5. Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być udostępnione:
1) odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
2) innym osobom i podmiotom - w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa w tym podmiotom współpracującym z administratorem na podstawie pisemnych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu realizacji określonych w umowie zadań i usług na rzecz administratora, w szczególności w zakresie obsługi prawnej, doradczej czy usługi IT.
6. Przetwarzanie danych osobowych Usługobiorców oraz wprowadzonych przez nich danych osobowych dotyczy:
a) danych niezbędnych do przesyłania Newslettera
- adresów email,- imienia (opcjonalnie);
b) danych niezbędnych do przesyłania informacji przez Formularz kontaktowy
- adresów email;
c) danych identyfikacyjnych klienta przy zakładaniu konta w sklepie internetowym
- imienia i nazwiska,- adresu do korespondencji,- adresu email,- numeru telefonu,- loginu,- hasła,- w przypadku firmy – nazwy firmy oraz NIP,- innych danych wskazanych przez klienta w celu dostawy towaru i wystawienia faktury;
f) danych identyfikacyjnych niezbędnych do zgłoszenia reklamacji na formularzu zgłoszeniowym zgłoszenia gwarancyjnego
- imienia i nazwiska,- adresu do korespondencji,- numeru telefonu,- adresu email,
Zgłoszenia reklamacyjnego (rękojmi)
- imienia i nazwiska,- adresu do korespondencji,- numeru telefonu,- adresu email,- numeru konta bankowego;
7. Usługodawca zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez użytkowników, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
8. Dane Usługobiorcy przetwarzane będą:
a) w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a –do momentu zaprzestania działalności z zakresu marketingu bezpośredniego w postaci przesyłania informacji handlowych na temat produktów oferowanych przez Usługodawcę;
b) w przypadku usługi, o której mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. a – do momentu zakończenia kontaktu w sprawie zgłoszonej w formularzu kontaktowym;
c) w przypadku usług, o których mowa w Rozdziale drugim, ust. 1 lit. c - g przez okres istnienia konta w ramach usług bądź przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
9. Podanie przez Usługobiorcę danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne w celu świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
10. Usługobiorca ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Usługobiorcy narusza przepisy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
11. W celu realizacji powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem danych, czyli ALIANS PHU WACŁAW NIEZABITOWSKI, ul. Rzemieślnicza 3, 81-855 Sopot, mail: aliansphu@gmail.com  tel: 585512818
12. Po zakończeniu korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych przez Usługodawcę, na skutek wypowiedzenia, odmowy akceptacji zmian regulaminu, dane osobowe Usługobiorcy mogą być przetwarzane w zakresie koniecznym do realizacji następujących celów:
1) dochodzenia odpowiedzialności w związku z naruszeniem przez użytkownika przepisów prawa oraz regulaminu,
2) stwierdzenia, czy korzystanie przez użytkownika z usług było zgodne z regulaminem oraz przepisami prawa, 


11.Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Usługobiorca odpowiada za prawidłowość i aktualność przekazanych danych osobowych. W razie uzasadnionych wątpliwości co do rzetelności danych Usługodawca ma prawo żądać udokumentowania prawidłowości danych przez Usługobiorcę.
2. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać na zasadach wskazanych w Rozdziale 1. Polityka Prywatności.
3. Jeżeli następuje wyrażenie zgody przez Usługobiorcę, zawsze ma ono charakter dobrowolny.

12.Warunki zawierania i rozwiązywania umów

1. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia usług najpóźniej w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy lub 3 dni roboczych od momentu zarejestrowania na stronach WWW Usługodawcy.
2. Informację promocyjną lub handlową uważa się za zamówioną, jeżeli Usługobiorca wyraził zgodę na otrzymywanie takiej informacji, poprzez rejestrację w systemie informatycznym Usługodawcy, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny.
3. Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania ofert bądź zmodyfikować swoje ustawienia za pośrednictwem strony WWW lub poprzez bezpośredni kontakt pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
4. Rezygnacja, o której mowa w pkt. 3 jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

13.Tryb postępowania reklamacyjnego

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu:
a. Niedotrzymania z winy Usługodawcy określonego w umowie terminu rozpoczęcia świadczenia usług na rzecz Usługobiorcy,
b. Niewykonania, nienależytego wykonania usług lub wadliwego ich rozliczenia.
2. Reklamacja musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
3. Reklamację można wnieść w terminie 30 dni licząc od dnia, w którym usługa była wykonana lub miała być wykonana.
4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności jej przedmiot i okoliczności ją uzasadniające.
5. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni, licząc od dnia jej wniesienia.
6. W przypadku naruszenia warunków postępowania reklamacji, reklamacja może nie zostać uznana.

14. Postanowienia przejściowe i końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz. U. 1964r. nr 16, poz.93 z póź. zm.), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002r. Nr 144 poz. 1204 z zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
2. Właściwym do rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy, z wyłączeniem sytuacji, gdy Usługobiorcą jest konsument